Kontaktné údaje

Názov: Firma Handlowo Usługowa Katarzyna Ciągwa

Sídlo: Nowy Targ Szaflarska 99a

DIČ: PL 7352775844

Telefón: 0910730720

Email: mcmontana7@gmail.com

Web: www.radiatory-mcmontana.sk

Kontaktná adresa: Nowy Targ Szaflarska 99a 34-400

Prevádzková doba: Objednávky cez internetové obchody: 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Prevádzková doba infolinky: pondelok - piatok: 9:00 - 17:00

 

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Firma Handlowo Usługowa Katarzyna Ciągwa

upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva" ) uzatvárané medzi Dodávateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci")

prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.radiatory-mcmontana.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskiej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú, občianskym zákonníkom (č. 89 / 2012Sb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., Všetko v znení neskorších právnych predpisov , avšak v tomto prípade sa neuplatní ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktorá je obsiahnutá v zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskim jazyku. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Dodávateľom v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná kupujúcemu spolu s objednaným tovarom a prístupná v klientskej zóne internetového obchodu www.radiatory-mcmontana.sk po prihlásení k osobnému účtu kupujúceho.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi Dodávateľom a klientom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl.). Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.radiatory-mcmontana.sk rovnako ako vo svojich prevádzkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnému podmínkama, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

1.4. Uzavretá zmluva je Dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.radiatory-mcmontana.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktoré je prezentované Dodávateľom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky Dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

2.3. Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

2.4. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

    prostredníctvom elektronického obchodu www.radiatory-mcmontana.sk (ďalej len e-shop)

    elektronickou poštou na adrese mcmontana7@gmail.com

    telefonicky 0910730720

2.5. Po odoslaní obje